RESPEKT, ÚCTA A OHLED
K Vám a Vašemu dítěti


Dětská pychologie

 • osobní a vztahové problémy,
 • potíže v komunikaci s dospělými i vrstevníky, zvládání vývojových období (puberta atd.),
 • výchovné potíže včetně syndromu ADHD (Syndrom hyperaktivity spojený s poruchou pozornosti),
 • zvládání stresu, trémy, zlozvyky (okusování nehtů apod.),
 • psychosomatické potíže, zdravotní problémy.

Diagnostika

 • ověření zralosti před vstupem do MŠ a ZŠ, konzultace vhodného školního zařízení,
 • zjištění struktury nadání,
 • poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dyspinxie, atd.
 • poruchy pozornosti a paměti,
 • výchovné potíže nejen hyperaktivních dětí,
 • profesní orientace - volba dalšího studia před ukončením ZŠ a SŠ, možné změny studijního zaměření.

Doučování a nápravy

 • pro děti s poruchami učení, pozornosti nebo chování,
 • konzultace logopedických potíží,
 • grafomotorická podpora a nácvik.

 

K návštěvě poradny je nutné se předem objednat k úvodní hodinové konzultaci, na které probereme váš problém, a domluvíme se na dalších možnostech pomoci. Společně vybereme, která služba z nabídky by pro Vás nebo Vaše dítě byla nejvhodnější, eventuálně společně vytvoříme „nabídku Vám šitou na míru“.

Děti do 18 let musí přijít alespoň s jedním z rodičů, příp. jiným zákonným zástupcem.

Všechno, o čem budeme v poradně mluvit, je přísně důvěrné.

Pro psychologickou i speciálně pedagogickou diagnostiku využívám standardizované psychometrické metody. Při interpretaci a stanovení diagnózy využíváme dynamické pojetí. To znamená, že vedle popisu stávající úrovně vždy sleduji individuální  potenciál rozvoje dítěte.

Písemnou zprávu o vyšetření, např. pro školu, vydávám na žádost rodičů nebo klienta staršího 18ti let. Předám ji při konzultaci, kdy budeme sdělovat výsledky z vyšetření rodičům nebo klientům starším 18ti let osobně. Chci, abyste závěrům z vyšetření porozuměli co nejlépe.

 

Psychologické poradenství a diagnostika: www.primarniterapie.cz